Politică de Confidențialitate

Politică de Confidențialitate pentru Şoferi 

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, in această notă de informare vă aducem la cunostinta modaliatea prin care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Sissy Duo Taxi SRL și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă. In realizarea scopurilor indicate in prezenta Politica de confidentialitate, Compania are calitatea de operator de date cu caracter personal, iar mai jos regasiti mai multe informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact. 

Sediu: Targu Mures Str Revolutiei Nr 21/1 

Numar de inregistrare la ONRC: J26/1060/2020 

Cod unic de inregistrare: 42954776 

Adresă de e-mail: sissytaxi2020@gmail.com 

Ce date prelucram si de unde le colectam? 

Datele personale pe care le prelucram in scopul prestarii serviciilor de transport in regim de taxi sunt furnizate de dumneavoastra atunci cand doriti sa deveniti sofer in cadrul Companiei, si includ următoarele categorii de date cu caracter personal: 

• Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; adresa de e-mail, numar de telefon; sex; data nașterii/ vârstă; cetățenie; codul numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate, respectiv a permisului de conducere (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul nașterii), 

• Detalii profesionale: atestat profesional, autorizatie de transport, autorizatie de executie, dupa caz; 

• Date de identificare ale autoturismului, spre exemplu: indicativ, numar de inmatriculare, modelul, culoarea si marca autoturismului cu care se realizeaza cursa, 

• Date de localizare: coordonatele GPS în timp ce sunteţi conectat la aplicaţie, coordonatele de start și de destinație ale cursei dumneavoastră; istoricul comenzilor efectuate; 

• Date de identificare ale aparatului pe care a fost instalata aplicatia Companiei (marca, model, sistem de operare, IP); 

• Detalii financiare, cum ar fi: contravaloarea serviciilor prestate de catre dumneavoastra; 

• Date privind imaginea dumneavoastra, atunci cand alocati o poza profilului dumneavoastra; 

• Date privind eventuale condamnari si infractiuni, pentru a verifica respectarea prevederilor legale și adecvarea pentru profesia de șofer. 

Nu aveți o obligație de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, cu toate acestea, va rugam sa aveti in vedere faptul ca in lipsa acestora există riscul să nu fie posibilă prestarea serviciilor de transport in regim de taxi in cadrul Companiei de catre dumneavoastra. 

Temeiurile pe baza cărora sunt prelucrate datele dumneavoastră 

Vom prelucra datele dumneavoastră in derularea contractului, precum si informarea cu privire la desfasurarea serviciilor de transport in regim de taxi pe care le efectuati, finalizarea acestora, comunicarea si gestionarea administrativa a relatiei cu dumneavoastra in calitate de sofer. De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale. 

Nu in ultimul rand, va aducem la cunostinta faptul ca sunt cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu prevenirea fraudelor; constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Companiei în instanță. 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, informarile de tip sms sau e-mail, cum ar fi dar fara a se limita la notificari privind finalizarea serviciilor solicitate, inregistrarea comenzilor, informari privind documentele dumneavoastra de autorizare si valabilitatea acestora, precum orice alte comunicari cu impact asupra modalitatii de desfasurare 

a activitatii in cadrul Aplicatiei sau privind respectarea standardelor impuse de Companie, nu au caracter promotionale, scopul acestora fiind de a asigura o buna desfasurare a serviciilor furnizate de dumneavoastra. 

In ce scopurile vom prelucra datele dumneavoastră? 

Vom prelucra datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri: 

• Executarea si derularea contractului incheiat cu dumneavoastra; 

• prestarea si gestionarea serviciilor de transport in regim de taxi prin intermediul Aplicatiei; 

• evaluarea serviciilor furnizate in calitatea dumneavoastra de sofer. In acest sens, va informam ca pasagerii vă pot evalua pe dumneavoastră și vehiculul dumneavoastră prin intermediul aplicației in conditiile descrise in Termenii si Conditiile disponibile in aplicatie. 

• efectuarea unor sondaje in vederea evaluarii aplicatiei, precum si eliminarea erorilor din cadrul acesteia, pentru a putea imbunatati si/sau remedia functionalitatile, respectiv serviciile transport; 

• imbunatatirea serviciilor, prin identificarea potentialelor probleme in vederea imbunatatirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri); 

• gestionarea activitatii finaciare a Companiei; 

• indeplinirea obligatiilor legale; 

• soluţionarea cererilor formulate de catre autorităţilor publice; 

• apărarea drepturilor si intereselor Companiei in instanta, in cazul unei dispute; 

Pentru a preveni comportamentul fraudulos, vom prelucra datele de localizare GPS la intervale scurte în timpul călătoriei contractate, permițându-ne să cartografiem întregul parcurs al unei călătorii. Facem acest lucru pentru că vrem să ne asigurăm ca ruta nu este extinsa intentionat pentru a obține o remunerație mai mare. În același timp, putem corecta reclamațiile pasagerilor, demonstrând cursul real al unei călătorii. 

Care sunt destinatarii datelor dumneavoastră? 

Compania va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane fizice sau juridice față de care exista obligația legală de a le divulga, sau față de care este necesara divulgarea in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale. Mentionam in acest sens urmatoarele categorii de astfel de destinatari: 

• Pasageri, prin intermediul aplicatiei, atunci cand acestia solicita efectuarea unei curse de catre dumneavoastra. Vom transmite coordonatele GPS, numele, poza de profil (dacă ne-aţi furnizat una), numele operatorului de taxi/transportatorului autorizat declarat, indicativul, culoarea și marca vehiculului, numărul de înmatriculare al vehiculului către pasagerul care a plasat comanda, în scopuri de identificare. Pasagerul vă poate apela după acceptarea cursei si în timpul acesteia, prin intermediul aplicației, fara a va putea vizualiza numarul de telefon. Acest lucru este necesar pentru ca pasagerul să vă poată contacta pentru a vă furniza detalii suplimentare legate de locul de preluare, dacă este necesar. 

• Contabili, auditori, alți consultanți profesionali, ce vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră. 

• Autorități publice din orice domeniu, centrale sau locale, atat din România, cat si din străinătate, ce vor prelucra datele furnizate la la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă (spre exemplu: ANAF, organe de cercetare penala etc.); 

• Instanta compententa România sau din alt stat , in eventualitatea unei dispute, în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Companiei; 

• Persoane juridice cu care Compania se afla in în relații contractuale, fiind obligați prin lege sau prin contractul încheiat să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră, sau fiind necesara divulgarea datelor dumneavoastra in virtutea responsabilitatilor dumneavoastra in cadrul Companiei, cum ar fi servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, arhivare, servicii aferente asistenței pentru clienți; 

• Parteneri de afaceri, investitori, cesionari (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare de bunuri). 

Transferul datelor dumneavoastră către o țară terță sau organizație internațională 

In prezent, datele dumneavoastra personale sunt prelucrate in Romania/teritoriul Uniunii Europene. Va aducem la cunostinta faptul ca, la acest moment, Compania nu transfera si nu intentioneaza transfere datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale. In eventualitatea unui astfel de transfer, vom actualiza politica de confidentialitate. 

Cat timp vom stoca datele dumneavoastra? 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi pastrate de Companie, pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare indicate mai sus, cu respectarea prevederile legale aplicabile legislatiei specifice în materia obligațiilor fiscale, a raporturilor de antifraudă, precum si obligatiile legale privind arhivarea. 

Inexistența unui proces decizional automatizat 

Va informam ca, în calitate de sofer, nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă. 

Securitatea datelor dumneavoastră 

• Compania implementat masuri tehnice si organizatorice, pentru a se asigura protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată ale datelor prelucrate. Cu titlu de exemplu, va aducem la cunostinta minimizarea si/sau anonimizarea datelor personale, acolo unde este posibil si limitarea accesului la datele personale, astfel incat acestea sa fie prelucrate doar de catre angajatii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informatii in vederea indeplinirii obligatiilor legale sau contractuale. 

• Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita 

Drepturile dumneavoastră sunt următoarele: 

• Dreptul de acces la datele dumneavoastră pe care le prelucreaza Compania, inclusiv dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date. Informațiile includ, printre altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal. 

• Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră prelucrate de Companie; 

• Dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră prelucrate de Companie („dreptul de a fi uitat”); 

• Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră pe care le prelucreaza Compania. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri. 

• Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Companie sau în numele Companiei; 

• Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastra către un alt operator de date. Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră. 

• Dreptul la retragerea consimţământului, in situaţiile în care prelucrarea datele dumneavoastră s-a realizat în temeiul consimţământului dumneavoastra. Mentionam ca puteți face aceasta cerere în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care realizata înainte de retragere. 

• Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Compania sau în numele Compania, respectiv catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, tel: +04.318.059.211; +04.318.059.212; Fax: +04.318.059.220; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro; web-site: www.dataprotection.ro. 

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, precum si pentru orice alte întrebări legate de informațiile mentionate in prezenta politica de confidentialitate, vă rugăm să transmiteți un email la datele de contact indicate mai sus. 

Modificari ale Politicii de confidentialitate 

Este posibil sa modificam informatiile cuprinse in prezenta Politica de confidentialitate atunci cand vom considera ca va fi necesar. In acest caz, va vom comunica in diferite mijloace, prin intermediul sistemului de comenzi online, sau va vom transmite o informare la adresa de contact, atunci cand modificarea in cauza este importanta pentru confidentialitatea datelor dumneavoastra, astfel incat sa puteti verifica si evalua modificari, iar in cazul in care veti considera necesar sa va opuneti sau sa anulati serviciul/functionalitatea. In orice eventualitate, va recomandam sa verificati periodic Politica de confidentialitate.